top of page

תקנון שימוש באתר ובמדריכים של ״זמן יפן״

 1. השימוש במדריך, בתכנים הכלולים בו ובשירותים השונים הזמינים דרכו או מוצעים על-ידו, מעיד על הסכמתך להוראות ולתנאי תקנון זה, לרבות התחייבותך לפעול על-פיו, על כן הנך מתבקש לקרוא את התנאים שלהלן בקפידה.

 2. זכויות היוצרים על האתר ועל תוכנית הטיולים שהזמנתם שייכות ל"זמן יפן", ולכן גם לאחר מסירת החומר למזמין, הוא אינו רשאי לצלם, לשכתב, להעתיק בכל אמצעי, להפיץ, להציג בפומבי ולהעביר את התוכנית לאדם אחר, בלי אישור מראש ובכתב מטעם "זמן יפן". 

 3. המדריך הדיגיטלי של זמן יפן מהווה “מידע” כהגדרתו בחוק המחשבים, תשנ”ה – 1995. 

 4. בשל חשש מהעתקה ומשימוש בלתי חוקי בתוכני המדריכים ובהתאם להוראות סעיף 14ג(ד) לחוק הגנת הצרכן, תשמ”א – 1981 לרוכש לא עומדת הזכות לבטל עסקה ביחס ל”מידע” כהגדרתו הנ”ל וזאת בשל חשש מהעתקה ומשימוש בלתי חוקי בתוכני המדריכים.

 5. ביטול עסקה יתאפשר עבור מדריכים אישיים בלבד ("מדריך אישי מא' עד ת'"), ובתנאי שבקשה לביטול תתקבל עד 5 ימי עסקים מיום הרכישה.

 6. אנחנו עושים את מרב המאמצים, בכל האמצעים העומדים לרשותנו, לדייק ולבנות תוכנית טיול מעודכנת למועד ההזמנה, ולהתאים אותה למאפייני הטיול של המזמין. עם זה, לא נוכל להתאים את התוכנית באופן מושלם לצרכיו של כל אדם. לאחר ששקל היטב, המזמין מוותר על כל טענה, תביעה או דרישה כלפינו על רקע זה. כמו כן, אין לנו שליטה על שעות הפתיחה של אתרי הטיול ועל השירות המוענק בהם, על אמצעי תחבורה, על מסעדות, על בתי מלון, על אטרקציות, על סיורים ועל כל גורם שלישי שעליו אנו מסתמכים בתכנון הטיול. לפיכך, "זמן יפן" לא תהיה אחראית לעוגמת נפש או לנזקים ישירים או עקיפים (לרבות נזק כספי, אובדן רווח, מוניטין, איבוד זמן ועוד), שייגרמו למזמין או לגורמים אחרים, עקב חוסר התאמה בין התוכנית לבין המצב בשטח. לא תהיה לנו אחריות להפסדים או לנזקים מכל סוג, שנגרמו עקב טעות או פגם שנעשו בתום לב. נשמח אם תעדכנו אותנו על טעויות שנעשו בתום לב, כדי להפיק לקחים ולשפר את השירות לעתיד.

 7. בשל הדינמיות של תחום התיירות, כגון שינויי פעילות, זמינות של יעדי טיול, עלייה ו/או ירידה בפופולריות של יעדים וכדומה, אנו רשאים לעדכן ולשנות תכנים במדריך, ולהוסיף ו/או לגרוע מהם מידע, על פי שיקול דעתנו.

 8. המזמין מצהיר כי הסתמכותו על המידע בתוכנית שאנו מציעים לו נעשית באחריותו, לאחר שהפעיל שיקול דעת ובחן אותה היטב. לפיכך, לא נהיה אחראים לאי שביעות רצון של המזמין מן המסלול שביצע, או לכל תוצאה שתגרם מביצוע או מאי ביצוע התוכנית בדרך זו או אחרת. 

 9. "זמן יפן" מבהירה כי המידע הכלול במדריכים ובאתר כולו הינו למטרות כלליות ואינפורמטיביות בלבד, ואינו מהווה המלצה ו/או חוות דעת ו/או הצעה פרטנית עבור המשתמשים בו. השימוש במידע זה או בכל מידע אחר המוצג באתר נעשה על פי שיקול דעתו של המשתמש ובאחריותו הבלעדית.

 10. אנו עושים כמיטב יכולתנו לוודא שהאתר פועל באופן תקין, אולם אם נתקלתם בבעיה כלשהי, אנא הודיעו לנו בהקדם בדוא"ל, ונשמח לעמוד לשירותכם.

 11. הפרטים האישיים ופרטי ההתקשרות שאתם מוסרים ל"זמן יפן" ישמשו אך ורק לצורך מתן השירות, ולא יועברו לשום גורם אחר.

bottom of page